O dekubitech

Proleženiny jsou defekty kůže, jejichž příčinou je nadměrné působení tlaku. Jedná se o lokalizované poškození hlubokých struktur kůže, zejména nad kostními výčnělky. Velikost dekubitu a rozsah odumření tkáně jsou dány nejen intenzitou tlaku, ale také dobou jeho působení. Doba působení, během které může dojít ke vzniku proleženiny, je proměnlivá. Defekty mohou vzniknout po krátkém působení vysokého tlaku, nebo po delším působení nízkého nepřetržitého tlaku. V extrémních případech může stačit pouhých 30 minut.

Dekubity mohou vzniknout na kterékoliv části těla. Nejvíce jich vzniká na místech kostních vyvýšenin, kde je ochablá tuková a svalová tkáň. Místa, kde dochází ke zvýšenému riziku dekubitů, nazýváme rizikovými oblastmi. Proto je nutné těmto místům věnovat zvýšenou pozornost a kontrolovat je několikrát za den. Nejvíce postižené oblasti bývají zpravidla hýždě, paty, sakrální oblast, boky, kotníky, bérce apod.

Mezi rizikové faktory rovněž patří i stáří pacienta, 70 let věku je významný faktor pro vznik dekubitů. Výskyt proleženin urychlí i cukrovka nebo vysoká či extrémně nízká hmotnost. Důležitou roli také hraje celkový zdravotní stav postiženého, výživa a zevní faktory. Výskyt dekubitů se liší v závislosti na prostředí. Velká četnost dekubitů je na oddělení pro dlouhodobě nemocné a na geriatrii. Znepokojivou zprávou je, že i přes moderně vybavené oddělení a proškolení personálu, počet dekubitů nadále stoupá.

Často panují názory, že proleženiny vznikají v důsledku nedostatečné péče o pacienty a špatného preventivního programu. V reálné situaci se však, i přes veškerou důslednou péči o pacienta, dekubit může objevit. Na vině bývá především skutečnost, že výskyt dekubitu jde ruku v ruce s celkovým špatným zdravotním stavem pacienta. Je třeba opakovaně zdůraznit roli prevence, která je založená na polohování, důsledné hygieně pacienta, upraveném lůžku a používání antidekubitních pomůcek a matrací. Léčba už vzniklého dekubitu je potom dlouhodobá, komplexní a ne vždy s uspokojivým efektem.

Prevence vzniku dekubitu

Zvýšená pohyblivost výrazně sníží riziko vzniku dekubitu, protože dochází ke spontánnímu snížení tlaku v kapilárách a k samolibému střídání polohy. Je prokázané, že během spánku se mobilní člověk převrací každých deset minut. Odolnost na tlak bývá potlačena nejvíce při výpadku činnosti nervové soustavy. Proto nejvíce ohroženou skupinou jsou kvadruplegici, paraplegici, lidé s demencí a lidé v bezvědomí.

Kvalitní ošetřovatelská péče pomáhá nejen léčit vzniklé proleženiny, ale především předchází jejich vzniku. Nenahraditelnou rolí v prevenci a léčbě dekubitů je snížení tlaku na tkáň pacienta. Snížení tlaku spočívá především v polohování pacienta, používání antidekubitní matrace a polohovací lůžka. Velice důležitá je výživa pacienta, hygiena, úprava lůžka a stabilizace celkového stavu pacienta.

Zásadní problém dekubitů je, že vznikají ze vnitřku na povrch, takže se velmi obtížně zjišťují. Tato skutečnost významně zvyšuje nutnost prevence.

Polohování

Tlak patří mezi rizikové faktory při vzniku proleženin. Snížením tlaku se obnoví tok krve v kapilárách, jsou přiváděny živiny a kyslík. Tím dochází k podpoře hojení rány. Proto je nutné pacienta polohovat. Provádí se v běžném rytmu, tedy ve 2 hodinových intervalech přes den a po 3 hodinách v noci.

Polohování má svou opodstatněnou funkci nejen v programu prevence, ale i terapie. Polohováním minimalizujeme negativní následky u imobilních pacientů. Univerzální postup správného polohování neexistuje. Především je nutné vycházet z individuálních potřeb pacienta.

Blokování zevních mechanických vlivů

je další zásadou proti vzniku dekubitů. Lůžko pacienta by mělo být upravené s neshrnutým prostěradlem a v ideálním případě by mělo obsahovat antidekubitní matraci. Neupravené lůžko a špatně nasazená plena způsobují atypicky uložené dekubity. Pomocí antidekubitních pomůcek zmírníme střižný efekt, pacient neklouže po lůžku dolů a vyvarujeme se tření, které dokáže pokožku narušit. U imobilních pacientů s dekubity se rovněž doporučuje zajistit konstantní teplotu a vlhkost vzduchu. Optimální teplota je 23°C

Hygiena

má v prevenci dekubitů obrovský význam. Jedná se o snahu eliminovat nepříznivé chemické, fyzické a mikrobiální vlivy, které působí na pokožku. Hovoříme zejména o omezení vlivu stolice, moče, potu, vaginálního sekretu. Úzkostlivě dbáme na čistotu ložního prádla a plen. Pacienta sprchujeme teplou vodou a používáme jemná tekutá mýdla. Pokožku po koupeli jemně osušíme, zbytečně ji netřeme. A následně ošetříme krémy. Pravidelně kontrolujeme stav pokožky, vzniklé defekty nemasírujeme, neboť zdravotní stav pacienta by se zhoršil a mohlo by dojít k šíření infekce.

Antidekubitní matrace

Antidekubitní matrace jsou matrace, které rovnoměrně rozloží tlak, který působí v rizikových oblastech. Rozeznáváme pasivní a aktivní antidekubitní matrace. Pasivní matrace jsou gelové podložky, pěny, nebo fluidizační písková lůžka. Tělo pacienta se zanořuje hlouběji do antidekubitní podložky, tím je váha pacienta rovnoměrně rozložená. Používá se u pacientů, u kterých hrozí nízké až střední riziko vzniku dekubitu. Jsou velkým přínosem jak pro ošetřující, tak pro samotného pacienta. Aktivní matrace jsou složené ze vzduchových komor, do kterých je vháněn, nebo odsáván vzduch a tím dochází ke střídavému odlehčování a zatěžování tkáně. Dochází k masáži, která přispívá k zlepšení cirkulace krve a pacienta není nutné často polohovat. Je určena především pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitu, ale vhodná i k prevenci u pacienta s nízkým rizikem.

Léčba dekubitů

Pro efektivní terapii je potřeba znát stupeň dekubitu a v jaké fázi hojení se právě nachází. Na vzniklém dekubitu hodnotíme několik parametrů: přítomnost infekce, původ a stáří dekubitu, okolí a spodinu dekubitu.

Dekubity řadíme mezi chronické rány. Tyto defekty se vyznačují dlouhou dobou hojení a terapie je finančně nákladná. Léčba se odvíjí od celkového stavu pacienta, dále od lokalizace, velikosti a charakteru dekubitu, od dostupnosti a ekonomické náročnosti léčby. Vliv na úspěšné zhojení rány má mimo jiné také hydratace a správná výživa. Výživa je důležitá jak z hlediska prevence, tak i léčby. Zajišťuje přívod živin, vitamínů, minerálů. Podporuje imunitu, snižuje náchylnost k infekcím a zkracuje dobu léčby ran. Příjem stravy je nutné kontrolovat a zhodnotit, zda je jídelníček vyvážený a nechybí v něm bílkoviny. Někdy je pacientův celkový zdravotní stav tak vážný, že je nutné zavádět potravu pomocí sondy.

Krycí materiál

Úspěšná léčba dekubitu je závislá na správném výběru krycího materiálu. Zvolený materiál by měl poskytovat ochranu před mechanickými vlivy, měl by v ráně udržovat optimální tepotu, vlhkost a pH. Ideální krycí materiál zabraňuje vzniku infekce. Účinek krytí je nutné průběžně kontrolovat, avšak je vhodné v léčbě zvolit takový materiál, který nevyžaduje častý převaz rány.

Podtlaková léčba ran

Jedná se o metodu urychlující proces hojení. Postižené místo je speciálně ošetřeno a pomocí technologie se na něj aplikuje lokální řízený podtlak. Dochází k odvádění tkáňového moku a vzniku příznivých podmínek pro granulaci tkáně.

U takto ošetřeného místa vznikne uzavřené prostředí, kde se působením negativního tlaku zároveň zmenšuje objem rány a její okraje jsou stahovány k sobě.

Metoda vlhkého hojení

již má v ošetřovatelské péči své stabilní místo. Jedná se o metodu bezpečnou pro pacienta a jednoduchou pro personál. Vlhké prostředí urychluje hojení, tím zkracuje dobu léčby, způsobuje menší bolestivost a zlepšuje komfort pacienta. Léčba spočívá např. v aplikaci roztoků s epitelizačním efektem, event. s přídavkem antibiotik nebo jiných aditiv (chlorofyl, kyselina hyaluronová).

Larvoterapie

Tato metoda je využívána již od dob 1. světové války. V dnešní době se využívá sterilních larev bzučivky zelené, které se aplikují přímo do rány. Larvy rozkládají mrtvou tkáň pomocí vyměšování trávicích enzymů, současně vzniklou polotekutou hmotu opět pohlcují. Jejich velikost se během 3-4 dnů šestinásobně zvětší.

Plně vyvinuté larvy dosahují délky 8 mm, po 3-4 dnech se musí z defektu odstranit. Výhodou této metody je rychlé vyčištění rány, odstranění zápachu z rány, nižší spotřeba antibiotik a zkrácení doby hojení.


Novinky v léčbě dekubitů:

Odpovíme na vaše dotazy,
prozkoumáme váš problém a navrhneme řešení
545 422 911 dekubity@meditech.cz

Kontakt

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat na uvedené kontakty nebo pomocí webového formuláře.
Tel.: +420 545 422 911


Specializujeme se především na intenzivní medicínu (antidekubitní systémy, infuzní techniku)
a na chirurgickou medicínu (systémy pro rigidní endoskopii, flexibilní nástroje a příslušenství).
Naší hlavní činností je prodej a servis zdravotnické techniky a související poradenství.
Zjistit více

+420 545 422 911

CODAN MEDITECH s.r.o.
Hlavní 104
664 31 Lelekovice
Česká republika